Alternative album cover, with original illustration, for Kanye West’s album “YE.”

 

YEmockupFonly.jpg
YEmockupBonly.jpg